OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.muzeumprahy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kožná 475/1, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 00064432, prohlašuje, že na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzea hlavního města Prahy vydané Radou hlavního města Prahy a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, zejm. zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (dále jen „prodávající“), je oprávněno vydat tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na jedné straně a spotřebitelem nebo podnikatelem na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.muzeumprahy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit knihy, časopisy, kalendáře, diáře, upomínkové předměty a jiné zboží blíže specifikované a zobrazované na webovém rozhraní obchodu (dále jen „zboží“) od prodávajícího, je spotřebitelem nebo podnikatelem. Nevyplývá-li ze souvislosti něco jiného, pak se za zboží pro účely těchto podmínek považují též vstupenky do objektů prodávajícího, a to zejména vstupenky opravňující ke vstupu na výstavy, do stálých expozic, k účasti na doprovodných programech pořádaných prodávajícím, např. přednášky, workshopy, literární kavárny, tvůrčí dílny, komentované prohlídky či vycházky, mimo komentované prohlídky pro skupiny osob (dále jen „vstupenka“). Dále se za zboží považují dárkové poukazy v určité peněžité hodnotě vydané prodávajícím. Dárkové poukazy jsou mezi osobami přenosné a platné jeden rok od data vydání vyznačeném na poukazu, jejich platnost nelze prodlužovat. Dárkový poukaz nenahrazuje výše uvedenou vstupenku, není směnitelný za hotovost a je možné jej uplatnit pouze jednou (dále jen „poukaz“). Za expirovaný nebo ztracený poukaz prodávající neposkytuje kupujícímu náhradu.

1.5. Podnikatelem je právnická osoba nebo osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.7. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení čl. 5. Odstoupení od kupní smlouvy.

1.8. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.9. Znění obchodních podmínek může prodávající písemně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží s registrací nebo bez registrace (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za úplné a správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami, ať oprávněné či neoprávněné.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo tyto obchodní podmínky.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA A uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídka označená jako „akční“ či „sleva“ nebo obsahující tyto výrazy platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky prodávajícím nebo do další aktualizace nabídky.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.

3.3. Uvedené ceny zboží však nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. balení, dopravu nebo dodání zboží kupujícímu, ochranu zásilky apod. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikační údaje kupujícího a informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
c) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně nákladů spojených s dodáním zboží,
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje osobu kupujícího, objednávané zboží, kupní cenu, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě rozporů má přednost adresa v objednávce. Platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.  

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího řádně potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost dvacet (20) pracovních dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud by nedošlo k doručení přijetí objednávky, tak vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká úhradou celé kupní ceny zboží, nebo převzetím objednaného zboží kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího sděleného prostřednictvím elektronické pošty.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména osobami, které dříve porušily podmínky prodávajícího, tj. zejména kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.15. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží včetně souvisejících služeb uvedených v objednávce.

3.16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo již zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.17. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Vzhledem k tomu, že prodávající je oprávněn cenu zboží měnit kdykoli, ve zcela výjimečných případech (např. při déle trvající či vícepoložkové objednávce zboží) může nastat situace, kdy cena zboží se změní v průběhu procesu jeho objednávání na webovém rozhraní obchodu. V takovém případě je kupující o aktuální ceně zboží informován prodávajícím v rekapitulaci objednávky či doručením přijetí objednávky. Nesouhlasí-li kupující s cenou zboží, může svou objednávku před odesláním zboží kdykoliv zrušit a zároveň prodávající si vyhrazuje právo z tohoto důvodu odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy.

3.18. Všechny objednávky přijaté prodávajícím, to jest po odeslání přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před odesláním zboží, a bude odeslána, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s doručováním a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a volitelně též ochranou zásilky, resp. zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).

4.2. Kupní cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně prostřednictvím platební brány při osobním odběru objednávky nebo v případě doručení objednávky prostřednictvím přepravce Zásilkovna;
b) v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobním odběru objednávky na adrese určené dle čl. 6.1. písm. b),
c) poukazem podle čl. 1.4. těchto obchodních podmínek.

4.3. Ceník poplatků spojených s odesíláním zboží (poštovné a balné) tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

4.4. Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), anebo poukazem v nominální hodnotě 250 a 400 Kč vč. DPH.

4.5. Hradí-li kupující kupní cenu poukazem podle čl. 4.2. písm. c) těchto obchodních podmínek, může jej uplatnit právě jen v jeho plné výši a nominální hodnotu poukazu tím vyčerpá. Pokud je kupní cena vyšší, než je nominální hodnota poukazu, doplatí kupující zbývající část kupní ceny ostatními způsoby podle čl. 4.2. písm. a) a b) těchto obchodních podmínek.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.8. V případě platby prostřednictvím platební brány je kupní cena splatná ihned a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

4.9. V případě platby v hotovosti či platby kartou na adrese specifikované v článku 6.1. písm. b) je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá ji kupujícímu:
a) při osobním odběru,
b) odešle ji kupujícímu společně s objednaným zbožím.

4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce knih, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
d) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
e) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s prodejem vstupenek a poukazů nemůže podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dále kupující bere na vědomí, že v souvislosti s prodejem vstupenek nemůže podle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1., 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.4. Pokud je předmětem kupní smlouvy časově omezená vstupenka na určitý počet dní (např. platnost vstupenky činí 90 dní), může kupující odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek pouze za předpokladu, že v době 14 dní od převzetí vstupenky nebyla vstupenka načtena pomocí QR kódu uvedeného na vstupence nebo jinak použita či zneplatněna dle čl. 5.5. těchto obchodních podmínek.

5.5. Pokud je předmětem kupní smlouvy časově omezená vstupenka na doprovodný program dle čl. 1.4. těchto obchodních podmínek, který byl zrušen ze strany prodávajícího, bude kupujícímu vždy vrácena kupní cena, přičemž prodávající postupuje dle čl. 5.11. a 5.14. obchodních podmínek.

5.6. Kupující dále bere na vědomí, že:
a) prodávající neposkytuje náhradu za ztracenou vstupenku či poukaz a ani k zakoupené vstupence či poukazu nevystaví duplikát,
b) kupující nemá nárok vyměnit vstupenku či poukaz za jiný,
c) jakýkoli zásah na vstupence či poukazu jej činí neplatným,
d) vstupenka je zneplatněna prvním načtením čárového kódu uvedeného na vstupence při vstupu zejména na výstavu, stálou expozici, přednášku či komentovanou vycházku,
e) není možné odebrat zboží za nižší cenu, než je hodnota poukazu,
f) pokud je kupní cena zboží vyšší, než je hodnota poukazu, doplatí kupující zbývající část kupní ceny ostatními způsoby podle čl. 4.2. písm. a) a b) těchto obchodních podmínek,
g) poukaz je zneplatněn prvním uplatněním unikátního kódu uvedeného na poukazu, za podmínky, že kupující uplatnil při nákupu zboží celou jeho hodnotu.

5.7. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 1 obchodních podmínek. Kupující přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu pro doručování dle čl. 12.5. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude nekompletní, poškozeno, opotřebeno, znečištěno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí zboží prodávajícímu vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

5.10. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.11. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.13. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. Kupujícímu bude na základě jeho požadavku doručeno zboží na:
a) výdejní místo, na kterém Zásilkovna zajistila výdej zboží, nebo
b) výdejní místo v objektu prodávajícího - Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město.

6.2. Je-li doručováno na místo určené dle čl. 6.1. písm. a), je kupující povinen převzít zboží do sedmi (7) kalendářních dní od doručení oznámení o jeho uložení, nevyplývá-li ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti Zásilkovna s.r.o. něco jiného. Je-li doručováno na místo určené dle čl. 6.1. písm. b), je kupující povinen převzít zboží do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení o jeho uložení na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzít zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání a souvisejících služeb), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího dle čl. 12.5., nebo na adrese uvedené v článku 6.1. písm. b) (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doručení projevu vůle reklamovat a vytknutí vady kupujícím u prodávajícího, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, stejně jako potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6. Reklamační řád, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tvoří jako Příloha č. 3 nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zřizovací listiny. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely návštěvy webového rozhraní obchodu a plnění z kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na webovém rozhraní obchodu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

11.2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. závĚrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří:
a) Příloha č. 1: vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy,
b) Příloha č. 2: ceník poplatků spojených s odesíláním zboží (poštovné a balné),
c) Příloha č. 3: reklamační řád.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, 110 00 Praha 1, fakturační adresa: Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: eshop@muzeumprahy.cz, telefon +420 778 497 147.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2023.Přílohy