Archaeologica Pragensia 25

Cena: 495 Kč
-+

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 25/2020

Obsah:
PAVEL KACL: Sídlištní nálezy salzmündské fáze kultury nálevkovitých pohárů z Prahy-Řeporyj / Settlement finds dating from the Salzmünde phase of the Funnel Beaker culture from Prague-Řeporyje

JAN TUREK: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze III. / Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague III.

PETRA BERAN-CIMBŮRKOVÁ: Antropologický rozbor kosterního materiálu z Prahy-Ďáblic (kultura se zvoncovitými poháry) / Anthropological analysis of skeletal remains from Prague-Ďáblice (Bell Beaker culture)

RENÉ KYSELÝ: Zvířecí kosti z hrobu kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Ďáblicích / Animal bones from a Bell Beaker culture grave in Prague-Ďáblice

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ, IVO SVĚTLÍK, LADISLAV VARADZIN: Pohřby dětí z období únětické kultury v Praze-Běchovicích. Příspěvek k pohřbívání dětí ve starší době bronzové / Infant graves from the period of the Únětice culture in Prague-Běchovice. A contribution on the burying of children in the Early Bronze Age 

MICHAL KOSTKA, LUBOR SMEJTEK: Nálezy z mladší a pozdní doby bronzové u Osinalické ulice v Praze-Ďáblicících / Late and Final Bronze Age finds made near Osinalická Street in Prague-Ďáblice
 
MARIE FRIDRICHOVÁ (†), MARTIN TREFNÝ, MILOSLAV SLABINA, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ, MICHAL CIHLA, KLÁRA DRÁBKOVÁ: Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře / A Bylany culture princely grave from Prague-Vinoř

DANIEL BURSÁK: Spona typu Almgren 18 ze sbírky J. A. Jíry a další nálezy z Lipan (okr. Kolín) / An Almgren 18 type fibula from J. A. Jíra’s collection and other finds from Lipany (Kolín District)

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ, DANIEL BURSÁK: Zahloubené chaty na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách. Příspěvek k osídlení jihozápadní části Prahy v době římské / Pit houses in Malá Ohrada in Prague-Stodůlky. A contribution to the occupation of the southwestern part of Prague during the Roman period

MARIE FRIDRICHOVÁ (†), MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Raně středověký hrob z Bohdanečské ulice v Praze-Vinoři / An early medieval grave from Prague-Vinoř, Bohdanečská Street

RENÉ KYSELÝ: Mikroskopická analýza skořápky ptačího vejce z raně středověkého hrobu v Praze-Vinoři / Microscopic analysis of an avian eggshell from an early medieval grave in Prague-Vinoř 

IVANA BOHÁČOVÁ: Znovu nalezené archeologické „kuriozity“ a jejich svědectví. Solitérní zlomky raně a vrcholně středověké keramiky z pražských výzkumů / Rediscovered archaeological ‘curiosities’ and their testimony. Solitary fragments of early and high medieval pottery from Prague excavations 
JIŘÍ LUKAS, PETR STAREC: Raně středověká mincovní falza z archeologického výzkumu v Husově ulici v Praze v roce 1992 / Early medieval fake coins from a 1992 archaeological excavation in Husova Street in Prague
 
PETR STAREC, VÍTĚZSLAV KUŽELKA, IVO SVĚTLÍK, LENKA KOVAČIKOVÁ: Nález hrobu v Mikulandské ulici před novým objektem čp. 135/II / The discovery of a grave in Mikulandská Street, in front of new building no. 135/II

PAVEL TAIBL, MICHAL TRYML: K počátkům osídlení u sv. Benedikta na Starém Městě pražském / On the beginnings of settlement near St. Benedict in the Old Town of Prague

MICHAL BUREŠ, JAN PAŘEZ: Archeologické doklady osídlení historického Zábranska ze Sokolovské ulice v Praze-Karlíně /Archaeological evidence for occupation of the historic area of Zábransko at Sokolovská Street in Prague-Karlín

DRAHOMÍRA FROLÍKOVÁ – IVETA THANH HŮRKOVÁ: Živá a mrtvá kultura na pří¬kladu recentního exotického nálezu / Living and dead culture on the example of a recent exotic find

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2018–2019 (paleolit – doba stěhování národů) 

VZPOMÍNKY
MILOSLAV SLABINA: O Hanspaulce a muzeu
DRAHOMÍRA KAŇKOVSKÁ: Moje zlatá Hanspaulka
MARCELA JUNGVIRTOVÁ: Hanspaulka 
VÁCLAV PETROLÍN: Dokumentátorem na Hanspaulce
JIŘÍ TICHÝ: Chvála zámečku
OLGA VESELÁ: Vzpomínky na muzeum
ZDENĚK DRAGOUN: Hanspaulka, Kischák a ty další
PETR CHUDOŽILOV: Mandibula
ZDENĚK DRAGOUN: Pět ročníků Memoriálu J. A. Jíry v malé kopané
JOSEF HAVEL: Muzeum je nejlepší!
JOSEF HAVEL: Lepší prohrál
HANA NEDVĚDOVÁ: Krásné staré časy
MICHAL BUREŠ: Před studiem archeologie
MICHAL BUREŠ: Kolega. Literární črta
LENKA KUTMANOVÁ, ZDENKA BENEDIKOVIČOVÁ: Střípky z Hanspaulky
IVA PUFFLEROVÁ: Já a Hanspaulka
JAN TUREK: Vzpomínky na Hanspaulku a století pana Krále
Konec archeologie na Hanspaulce