Archaeologica Pragensia 23

Vyprodáno

Cena: 300 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 23/2016


Obsah:

TEREZA BLAŽKOVÁ, EVA SCHIMEROVÁ: Hrob kultury s vypíchanou keramikou z Prahy-Lysolají / A grave of the Stroked Pottery culture from Prague-Lysolaje

MIROSLAV DOBEŠ: Časně eneolitická výšinná lokalita na Okrouhlíku v Praze-Libni / An early Aeneolithic hilltop site on Okrouhlík hill at Prague-Libeň

MIROSLAV DOBEŠ, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ, JAN TUREK: Řivnáčská chata z Prahy-Zličína / A Řivnáč culture hut from Prague-Zličín

RENÉ KYSELÝ: Rozbor zvířecích kostí z řivnáčské chaty v Praze-Zličíně / Analysis of animal bones found in a Řivnáč culture hut in Prague-Zličín

MICHAL KOSTKA, LUBOR SMEJTEK: Sídliště z doby bronzové při Rooseveltově ulici v Praze-Bubenči / A Bronze Age settlement near Rooseveltova Street in Prague-Bubeneč

PAVEL KACL, ERIKA PRŮCHOVÁ, JAN ZAVŘEL: Pravěké souvrství a dva mladší kostrové hroby v Praze-Veleslavíně / Prehistoric strata and two later inhumation graves at Prague-Veleslavín

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ: Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Stodůlkách / A Bylany culture cemetery in Prague-Stodůlky

MARTIN ČERNÝ, MILAN KUCHAŘÍK: Hrob keltského bojovníka z Prahy-Jivin (k. ú. Ruzyně) / The grave of a Celtic warrior at Prague-Jiviny (cadastral area of Ruzyně)

DANIEL BURSÁK: Pokračování po 120 letech: výzkum J. A. Jíry pro Společnost přátel starožitností českých v Praze-Bubenči a Dejvicích z let 1897–1898. Doba laténská a římská / A continuation after 120 years: J. A. Jíra’s excavation for the Czech Society of Friends of Antiquities at Prague-Bubeneč and Dejvice in 1897–1898. The La Tène and Roman periods

RASTISLAV KORENÝ, PETRA HAVELKOVÁ: Merovejský hrob z Prahy – Holešovic-Buben / A Merovingian grave from Prague – Holešovice-Bubny

MICHAL BUREŠ: Funkce a vnitřní uspořádání domů na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci ve světle fosfátových analýz / The function and inner arrangement of houses in the early medieval settlement of Prague-Liboc in the light of phosphate analysis

JIŘÍ LUKAS: Údajné mincovní falzum z raně středověkého pohřebiště v Lahovicích (Praha-Zbraslav) / An alleged fake coin from the early medieval cemetery in Lahovice (Prague-Zbraslav)

MICHAL LUTOVSKÝ: „… urbs quae nuncupabatur Nova“. Na okraj jednoho geografického problému raných českých dějin / „… urbs quae nuncupabatur Nova“. A brief comment on a geographical problem of early Bohemian history

VĚRA ČULÍKOVÁ: Rostlinná složka výživy v raně středověké Praze / Vegetal Component of Diet in Early Medieval Prague
PETR STAREC: Archeologický výzkum kolektorové šachty Š44 v Králodvorské ulici na Starém Městě / The archaeological excavation of utility tunnel Š44 in Královodvorská Street in the Old Town of Prague

MICHAL TRYML: Kam s ním? Příkop u kostela sv. Pankráce / Where to place it? The ditch near the church of St. Pancras

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2014–2015 (paleolit – doba stěhování národů)