Archaeologica Pragensia 26

Osobní vyzvednutí není v tuto chvíli možné, publikace vám rádi zašleme prostřednictvím Zásilkovny.
Cena: 435 Kč
-+

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 26/2022

Obsah:

JAN EIGNER – MICHAL KOSTKA: Stopy osídlení z pozdního glaciálu v Praze-Bubenči / Traces of late glacial settlement in Prague-Bubeneč

PETRA SCHINDLEROVÁ – ANTONÍN PŘICHYSTAL – RENÉ KYSELÝ: Hroby kultury s lineární keramikou ze Šestákova statku v Praze-Liboci. Hrob mladého muže s mramorovým mlatem / Graves of the Linear Pottery culture from Šesták’s homestead in Prague-Liboc. A grave of a young man with a marble mace head

PETRA SCHINDLEROVÁ: Neolitické osídlení v povodí Litovicko-Šáreckého potoka / Neolithic settlement in the catchment basin of the Litovice-Šárka Brook

MIROSLAV DOBEŠ – MILAN KUCHAŘÍK: Kostrový hrob z přelomu časného a star¬šího eneolitu z Prahy-Ruzyně / An inhumation grave from the turn of the Proto-Eneolithic and Early Eneolithic from Prague-Ruzyně

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ – PETER PAVÚK: Chronologické postavení hrobů z Prahy-Ruzyně v kontextu starší únětické kultury / The chronological position of the graves from Prague-Ruzyně in the context of the early Únětice culture

PAVEL KACL: Dvojice štítarských domů nalezená ve Ztracené ulici v Praze-Ruzyni / A pair of Štítary culture houses discovered in Ztracená Street in Prague-Ruzyně

DANIEL BURSÁK – FRANTIŠEK MÍČEK: Není všechno zlato, co se třpytí. Kovové artefakty doby laténské a římské z Prahy-Bubenče a Dejvic pohledem RFA analýz / Not all gold glitters. La Tène and Roman period metal artefacts from Prague-Bubeneč and Dejvice from a viewpoint of XRF analyses

IVANA BOHÁČOVÁ: Keramická produkce z Prahy a jejího širšího zázemí v raném a na počátku vrcholného středověku / Pottery production from Prague and its wider hinterland in the Early and at the beginning of the High Middle Ages

JIŘÍ LUKAS – MIROSLAV JANATA: Nález denárů Soběslava II. z roku 1863 v Bílkově ulici v Praze 1 ve světle rukopisných poznámek Emanuela Mikše / The discovery of deniers struck under Sobeslaus II made in Bílkova Street in Prague 1 in 1863 in the light of Emanuel Mikš’s manuscript notes

PETR STAREC – MIROSLAV KOVÁŘ: Nález fragmentu zdiva v Havířské ulici (Příspěvek k podobě staroměstského opevnění) / The discovery of a masonry fragment in Havířská Street (A contribution on the appearance of the Old Town fortification)

JOSEF KUBÁT: Výzkum v domě čp. 837/II (Darex) na Václavském náměstí (Sonda 2) / Trench no. 2 on plot no. 578 of house no. 837/II (Darex) in Wenceslas Square

TOMASZ CYMBALAK – FRANTIŠEK FLEK: Civilní ochranná infrastruktura Karlova náměstí v Praze z doby druhé světové války / Civil protection infrastructure from the time of World War II in Charles Square (Karlovo náměstí) in Prague

ZPRÁVY O VÝZKUMECH

Archeologický výzkum v Praze v letech 2020–2021 (paleolit – doba stěhování národů)