Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů.

Nový cyklus přednášek na téma autenticity v souvislosti s obnovou historických staveb

-+

Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů

Centrum památek moderní architektury Muzea města Prahy připravilo nový cyklus přednášek na téma autenticity v souvislosti s obnovou historických staveb.

Se vzrůstajícím zájmem o architektonické dědictví minulosti dochází v našich zemích k nárůstu počtu obnovovaných památkově významných staveb. A to jak těch oficiálně zapsaných a chráněných zákonem, tak těch, které města, obce nebo komunity považují za důležité svědky významných událostí, za hmotné doklady architektonického, uměleckého nebo stavitelského umění nebo součást místního genia loci. Při stavební činnosti s tím spojené ovšem často dochází nejen k nerespektování zákonných předpisů, chránících památky, ale mnohdy také k nepochopení jejich památkové podstaty a používání nesprávných technologických postupů nebo nevhodných materiálů. 

Přednáškový cyklus se na konkrétních příkladech obnovy významných památek pokusí vymezit ověřené přístupy k restaurování a obnově takových staveb, a to nejen zhodnocením používaných technologických systémů a procesů a používaných materiálů, ale i obecněji, s hlubším pohledem na definování jejich nehmotné památkové podstaty – „paměti domů“. Cyklus přednášek představí klíčové osobnosti zabývající se obnovou architektury a uměleckých děl u nás a proběhne ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov na podzim 2023 a v zimě 2024.


Přednášející: Ing. arch. Petr Krajči 

Pojem „autentičnosti“ se dnes objevuje ve veřejném prostoru poměrně často a stále častěji je používán i v oblasti masové kultury a zábavního průmyslu. Setkáváme se s ním také v odbornějších textech, podcastech a videích. Autenticita v nejširším slova smyslu byla také jedním z klíčových pojmů projektu obnovy Müllerovy a Rothmayerovy vily, dvou veřejně přístupných památek moderní pražské architektury. Vynaložené úsilí, věnované projektu a později dlouhodobé udržitelnosti návštěvnického zájmu, ukazují jasně na důležitost respektu k fenoménu autenticity při obnově památek.
V souvislosti s tím získává na významu otevřená diskuse o různých přístupech ke vzniku a správnému provozování těchto „Hausmuseí“. Jádrem první přednášky našeho nového cyklu „Paměť domů.“ bude nejen úvaha o důležitosti autenticity v procesu obnovy památek a definice různých podob autenticity, ale také zkušenosti s jejím respektováním nebo obnovováním.


Přednášející: Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Krejčík

Přáním mnoha architektů může být práce na návrhu, který začíná prázdným papírem, bez jakýchkoliv limitů. Často se však hned na počátku setkáváme s něčím, co má už daný tvar, styl a historii. Z architekta, designéra se tak stává někdo jako kurátor, který vybírá a pozorně analyzuje, co použít nebo co naopak odebrat. Jakým způsobem kombinovat a co přidat, aby výsledek byl smysluplný. Mezi stávající strukturou a nově přidanou energií ve formě nové struktury by měl vzniknout harmonický dialog, synergie. Cílem je zachování kontinuity s tím, co už existuje a plné využití potenciálu místa –  předpoklad vzniku mnohovrstevnatého prostředí pro život.
Architekti Jiří a Michal Krejčíkovi z královéhradeckého ateliéru ARN STUDIO se na několika svých projektech pokusí představit přístup reagování na historii současným výrazovým jazykem, kde příběh, narativ, hraje důležitou výchozí úlohu.

Přednášející: prof. Petr Siegl

Profesor Petr Siegl, dlouholetý vedoucí pedagog Školy restaurování výtvarných děl sochařských na pražské Akademii výtvarných umění, se bude v první části přednášky věnovat vymezení základních charakteristik pojmu autenticita, důležitého základu enkulturace. Porozumění autenticitě totiž ovlivňuje přístup současné společnosti k hmotným památkám minulosti a uplatňování etického rozměru pojmu je důležitou součástí hodnotového kontextu a odborného zaměření budoucích restaurátorů. Profesor Siegl se bude věnovat také vysvětlování významu autenticity ve výuce dalších studijních oborů výtvarného zaměření včetně specifik při restaurování výtvarných děl. 

V další části přednášky je představena problematika zachovávání autenticity v průběhu celého restaurátorského procesu na příkladech obnovy konkrétních památkových objektů a ukázkách restaurování architektonických a výtvarných děl v různém prostředí. Prezentovány jsou praktické postupy při restaurování Liechtensteinské Kolonády ve Valticích a přizvaný host představí nejdůležitější části restaurátorského průzkumu pořízeného v průběhu restaurování Toskánského paláce v Praze. 

Přednášející: prof. Ing. arch. Václav Girsa 

V roce 1991 založil Ing. arch. Václav Girsa – vynikající odborník, zkušený praktik a vysokoškolský pedagog – projektový atelier GIRSA AT, který se v dalším dvacetiletí stal špičkovým pracovištěm, zaměřeným na obnovu a konzervaci památkových objektů. Zásady promyšleného přístupu k tomuto druhu staveb uplatnil při rekonstrukcích skvostů památkového fondu v českých zemích i v zahraničí. Jeho praktické zkušenosti s konzervováním a obnovou památek, spojené s hlubokou znalostí historických stavebních materiálů a technologií, se přirozeně týkají také otázky zachování autenticity památek, jedné z podob historické paměti. 
Ateliér pod Girsovým vedením vyprojektoval a dovedl k úspěšnému konci řadu citlivých rekonstrukcí památek z různých časových i slohových období. Se svými spolupracovníky navrhoval konzervaci a obnovu středověkých hradních komplexů, zřícenin, kostelů a kaplí, městských paláců i měšťanských domů, renesančních a barokních zámků, paláců a jejich interiérů. Je autorem restaurování hradů Bezděz a Bečov, části krumlovského zámku včetně věže a proslulého barokního divadla nebo lotyšského hradu a zámku Bauska. Mezinárodně oceněno bylo restaurování exteriéru, interiéru a zahrady pražské Müllerovy vily z meziválečného období, dnes již národní kulturní památky. 

Cena celého cyklu: 200 Kč.

Cena jednotlivých přednášek: 60 Kč.

Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov