Archaeologica Pragensia 1

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 1/1980

Obsah:
ZDENĚK MÍKA: Úvodem / Geleitwort

MARIE FRIDRICHOVÁ: Josef Antonín Jíra (1868–1930)

MARIE FRIDRICHOVÁ: Archeologický výzkum v Praze v letech 1969–1978 / Archäologische Erforschung von Prag in den Jahren 1969–1978

JULIE RICHTEROVÁ: Záchranný výzkum neolitického sídliště v Praze 6 – Ruzyni / Rettungsgrabung der neolithischen Siedlung in Prag 6 – Ruzyně

JAN FRIDRICH, JAN KOVÁŘÍK: Příspěvek k dobývání a zpracování kamenných surovin v eneolitu / Ein Beitrag zur Gewinnung und Bearbeitung steinerner Rohstoffe im Äneolithikum

JAN KOVÁŘÍK: Hroby se šňůrovou keramikou a únětické pohřebiště v Praze 9 – Čakovicích / Gräber der schnurkeramischen Kultur und das Gräberfeld der Úněticer Kultur in Prag 9 – Čakovice

JAROMÍR CHOCHOL: Antropologický rozbor pohřebiště šňůrové a únětické kultury v Praze-Čakovicích / Anthropologische Untersuchung eines Gräberfeldes der schnurkeramischen und Úněticer Kultur in Prag-Čakovice

JOSEF HAVEL: Pohřebiště a sídliště únětické kultury v Praze 8 – Čimicích / Gräberfeld und Siedlung der Úněticer Kultur in Prag 8 – Čimice

JAROMÍR CHOCHOL: Antropologické zhodnocení kosterných nálezů únětické kultury z Prahy-Čimic / Anthropologische Bewertung von Skelettüberresten der Úněticer Kultur aus Prag-Čimice

NORBERT MAŠEK: Nové poznatky o hostivařském hradišti / Neue Erkenntnisse aus dem Burgwall von Hostivař

VÁCLAV HUML: Výzkum v areálu hotelu Intercontinental v Praze 1 – Starém Městě / Ausgrabungen im Areal des Hotels Intercontinental, Prag 1 – Altstadt

ZDENĚK DRAGOUN: Zjišťovací výzkum středověké vesnice v Dolních Chabrech / Die Erkundungsgrabung eines mittelalterlichen Dorfes in Dolní Chabry

ZDENĚK DRAGOUN: Archeologický výzkum severní fronty Anežského kláštera / Ausgrabungen an der Nordseite des Agnes-Klarissinenklosters zu Prag

JOSEF HAVEL: Hromadný hrob bělohorských bojovníků / Ein Massengrab der Krieger vom Weißen Berg (Bílá hora)

JIŘÍ HRALA: Na závěr prvního svazku / Nachwort zum ersten Band