Archaeologica Pragensia 2

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 2/1981

Obsah:

NORBERT MAŠEK: Neolitické a eneolitické sídliště v Praze 10 – Hostivaři / Neo- und äneolithische Siedlung in Prag 10 – Hostivař

JAN KOVÁŘÍK: Pravěké sídlištní objekty v Praze 5 – Motole / Die vorgeschichtlichen Siedlungsobjekte in Prag 5 – Motol

JOSEF HAVEL: Archeologické nálezy z Prahy-Lipenců / Archäologische Funde aus Prag-Lipence

JOSEF HAVEL: Nové nálezy únětické kultury v Praze 8 – Čimicích / Neue Funde der Úněticer Kultur in Prag 8 – Čimice

JAROMÍR CHOCHOL: Antropologické zhodnocení dalších kosterních nálezů únětické kultury z Prahy-Čimic / Die anthropologische Analyse weiterer Skelettfunde der Úněticer Kultur in Prag-Čimice

MARIE FRIDRICHOVÁ: Nálezy z rozhraní starší a střední doby bronzové z Prahy-Hostivaře / Die Funde aus der Wende zwischen der älteren und mittleren Bronzezeit in Prag-Hostivař

JAN KOVÁŘÍK: Nové nálezy knovízské kultury v Praze 9 – Kyjích a v Praze 10 – Záběhlicích / Neue Funde der Knovízer Kultur in Prag 9 – Kyje und Prag 10 – Záběhlice

MARIE FRIDRICHOVÁ: Sídliště bylanské kultury v Praze-Hostivaří / Die Siedlung der Bylaner Kultur in Prag-Hostivař

VÁCLAV HUML: Mladohradištní osada v Praze 8 – Kobylisích / Die jungburgwallzeitliche Ansiedlung in Prag 8 – Kobylisy

JOSEF BENEŠ: Zvířecí kosti z kulturních jam v Praze-Kobylisích / Die Tierknochen aus Kulturgruben in Prag-Kobylisy

ZDENĚK DRAGOUN: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském I / Die Rettungsgrabung bei Gasleitungsrekonstruktion im Prager Altstadt I

TOMÁŠ DURDÍK: Povrchový průzkum hradu Děvína / Eine Flächenuntersuchung der Burg Děvín

MILAN PRINC: Ochrana archeologických památek a její organizace na území Prahy / Der Schutz archäologischer Denkmäler und dessen Organisation in Prag

VÁCLAV SPURNÝ: Životní jubileum Bohuslava Novotného

MARIE FRIDRICHOVÁ: Norbert Mašek (1932–1981) / Norbert Mašek (1932–1981)

MARIE FRIDRICHOVÁ, JAN RATAJ: Bibliografie prací PhDr. Norberta Maška