Archaeologica Pragensia 3

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 3/1982

Obsah:
JOSEF HAVEL: Dva hroby kultury zvoncovitých pohárů z Prahy / Zwei Gräber der Glockenbecherkultur aus Prag

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Hrob únětické kultury z Prahy 6 – Lysolají / Ein Grab der Úněticer Kultur aus Prag 6 – Lysolaje

MARIE FRIDRICHOVÁ: Sídlištní nálezy střední doby bronzové z Prahy-Bubenče / Siedlungsfunde der mittleren Bronzezeit aus Prag-Bubeneč

JAN KOVÁŘÍK: Žárové pohřebiště nejstarší fáze knovízské kultury v Praze 6 – Bubenči / Das Brandgräberfeld der ältesten Phase der Knovízer Kultur in Prag 6 – Bubeneč

JAN KOVÁŘÍK: Bronzový inventář žárového hrobu I. stupně knovízské kultury z Prahy 10 – Vršovic / Das Bronzeinventar des Brandgrabes der I. Stufe der Knovízer Kultur aus Prag 10 – Vršovice

HELENA OLMEROVÁ: Raně středověké sídliště v Praze 6 – Liboci / Eine frühmittelalterliche Siedlung in Prag 6 – Liboc

VÁCLAV HUML: Nové nálezy středověké keramiky ze Starého Města (Praha 1) / Neue Funde mittelalterlicher Keramik aus der Prager Altstadt

ZDENĚK DRAGOUN: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském II / Die Rettungsgrabung bei der Rekonstruktion der Gasleitung in der Prager Altstadt II

JULIE RICHTEROVÁ. Technologie pražských středověkých kachlů / Die Technologie der Prager mittelalterlichen Kacheln

DAGMAR HEJDOVÁ, KVĚTA REICHERTOVÁ: Nález sklářské pece v bývalém Anežském klášteře v Praze 1, Na Františku / Der Fund eines Glasofens im ehemaligen Agneskloster in Prag 1, Na Františku

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Způsob operativní záchrany archeologických nálezů v MMP / Operative Rettungsgrabungen archäologischer Funde im Museum der Hauptstadt Prag