Archaeologica Pragensia 4

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 4/1983

Obsah:

JOSEF HAVEL: Sto let archeologické činnosti v Muzeu hlavního města Prahy / Hundert Jahre archäologischer Tätigkeit im Museum der Hauptstadt Prag

LADISLAV HÁJEK, VÁCLAV MOUCHA: Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze / Die Funde aus der Lage Zámka bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag

PROKOP KONOPA: Nález sídlištního objektu řivnáčské kultury v Praze 8 – Čimicích / Der Fund eines Siedlungsobjektes der Řivnáč-Kultur in Prag 8 – Čimice

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Hromadný nález řivnáčské keramiky v Praze 9 – Kbelích / Der Massenfund von Keramik der Řivnáč-Kultur in Prag 9 – Kbely

JAN KOVÁŘÍK: Sídliště únětické kultury v Praze 9 – Čakovicích / Eine Siedlung der Úněticer Kultur in Prag 9 – Čakovice

JIŘÍ HRALA: Eneolitické, knovízské a laténské nálezy z Prahy 10 / Äneolithische, Knovízer und latènezeitliche Funde aus Prag 10

PROKOP KONOPA: Nové nálezy slovanských sídlištních objektů v Praze 6 – Řepích / Neue Funde slawischer Siedlungsobjekte in Prag 6 – Řepy

VÁCLAV HUML: Výsledky výzkumu v areálu býv. dvora čp. 6 v Praze 6 – Bubenči / Die Ergebnisse der Ausgrabung im Areal des ehem. Hofes Nr. 6 in Ovenec (Prag 6 – Bubeneč)

JULIE RICHTEROVÁ: Pražské středověké hrací kostky a kameny / Prager mittelalterliche Spielwürfel und -steine

ZDENĚK DRAGOUN: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy / Gotische Dolche in den Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag

ZDENĚK HAZLBAUER: Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů / Einfache Wohnbauten in der Ikonographie der böhmischen gotischer Reliefkacheln

VLADIMÍR PÍŠA: Dům čp. 548 na Starém Městě pražském. Nový pohled na stavební a urbanistický vývoj / Das Haus Nr. 548 in der Prager Altstadt. Ein neuer Aspekt der bäulichen und urbanistischen Entwicklung