Archaeologica Pragensia 5/1 a 5/2

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 1

Obsah:
ZDENĚK MÍKA: Úvodní projev / Einleitungsreferat

Závěrečné usnesení XV. celostátní konference archeologů středověku „Počátky a vývoj raně historické Prahy a středověkých městských opevnění“

MIROSLAV RICHTER: Archeologický výzkum Prahy / Archäologische Erforschung von Prag

RUDOLF TUREK: Praha jako rezidenční sídlo časného středověku / Prag als Residenz des frühen Mittelalters

JINDŘICH TOMAS: Problematika studia dějin Prahy v období raného feudalismu – vývoj pražské raně feudální městské aglomerace / Die Problematik des Studiums der Geschichte Prags in der Epoche des Frühfeudalismus – Die Entwicklung der Prager frühfeudalen städtischen Agglomeration

JARMILA HÁSKOVÁ: Počátky Prahy v historické výpovědi mincí / Die Anfänge Prags in der historischen Aussage der Münzen

DOBROSLAV LÍBAL: Historicko-urbanistické i architektonické poznání raně středověké Prahy / Die historisch-urbanistische und architektonische Erkenntnis des mittelalterlichen Prags

LADISLAV ŠPAČEK: Výzkum v Petrské ulici. Příspěvek k datování středověké hmotné kultury / Die Ausgrabung in der Gasse Petrská. Ein Beitrag zur Datierung der mittelalterlichen materiellen Kultur

FRANTIŠEK KAŠIČKA, BOŘIVOJ NECHVÁTAL: K nejstaršímu vývoji kapitulního okrsku na Vyšehradě / Zur ältesten Entwicklung des Kapitelsprengels auf dem Vyšehrad

PETR SOMMER: K začátkům premonstrátské kanonie v Praze na Strahově / Zu den Anfängen der Prämonstratenserkanonie in Prag – Strahov

ANTONÍN HEJNA: Příspěvek k počátkům osídlení Břevnova / Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung von Břevnov

TOMÁŠ DURDÍK, PETR CHOTĚBOR, JAN MUK: Klášter kostela pražského na Pražském hradě / Das Kloster der Prager Kirche auf der Prager Burg

PETR HEŘMAN: Anežský areál ve 13. století / Das Agnes-Areal im 13. Jahrhundert

JIŘÍ VARHANÍK, JAN SOMMER: Stavební vývoj kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském do doby předhusitské / Die bauliche Entwicklung der Kirche zu St. Martin in der Mauer in der Prager Altstadt bis zur vorhussitischen Zeit

LYDIA PETRÁŇOVÁ: Ikonografie domovních znamení staré Prahy a reliéfy komorových kachlů / Die Ikonographie der Hauszeichen Alt-Prags und die Reliefs der Raumkacheln

TOMÁŠ DURDÍK: Nový Hrad u Kunratic (Praha 4) a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury / Nový Hrad bei Kunratice (Prag 4) und seine Stellung in der Entwicklung der böhmischen Burgenarchitektur


Archaeologica Pragensia 5/1984 – díl 2

Obsah:
LADISLAV HRDLIČKA: Nástin vývoje reliéfu historického jádra Prahy ve středověku / Abriβ der Entwicklung des historischen Prager Stadtkernreliefs im Mittelalter

HUBERT JEČNÝ, JARMILA ČIHÁKOVÁ, SVĚTLANA KRŠÁKOVÁ, HELENA OLMEROVÁ, DANA STEHLÍKOVÁ, LADISLAV ŠPAČEK, MICHAL TRYML: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města / Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt

JAN KLÁPŠTĚ: Archeologie a zázemí středověké Prahy / Die Archäologie und das Hinterland des mittelalterlichen Prags

VÁCLAV HUML: Mladohradištní osídlení v Praze 8 – Čimicích / Die jungburgwallzeitliche Siedlung in Prag 8 – Čimice

IRENA PAVLŮ: Raně středověké sídliště v Praze 8 – Čimicích / Die frühmittelalterliche Siedlung in Prag 8 – Čimice

HELENA OLMEROVÁ: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Radlice, Liboc / Das landwirtschaftliche Hinterland Prags vor der Lokationsära: Radlice, Liboc

ZDENĚK DRAGOUN, MICHAL TRYML: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry / Das landwirtschaftliche Hinterland Prags vor der Lokationsära: Dolní Chabry

PETR CHOTĚBOR: K lokalizaci raně středověkých Dejvic (Praha 6) / Zur Lokalisierung des frühmittelalterlichen Dorfes Dejvice (Prag 6)

MARIE FRIDRICHOVÁ: Železářská osada v Praze-Řeporyjích / Die Eisenverhüttungssiedlung in Prag-Řeporyje

JULIE RICHTEROVÁ: Informace o zahájení výzkumu v Ruzyni, Praha 6 / Information über die Einleitung der Ausgrabung in Ruzyně, Prag 6

JULIE RICHTEROVÁ: Povrchový průzkum ve Vinoři, Praha 9 / Die Feldaufnahme in Vinoř, Prag 9

JAN FROLÍK, ZDENĚK SMETÁNKA: K raně středověkému osídlení Přední Kopaniny / Zur frühmittelalterlichen Besiedlung der Gemeinde Přední Kopanina

IVANA BOHÁČOVÁ, JAN KLÁPŠTĚ: Praha 6 – Řepy. Dosavadní výsledky a perspektivy dalšího studia / Prag 6 – Řepy. Bisherige Ergebnisse und Perspektiven für das weitere Studium

JITKA STUDIHRADOVÁ: Příspěvek k možnostem retrospektivního studia osídlení v pražském zázemí (Praha 6 – Řepy) / Beitrag zu den Möglichkeiten eines retrogressiven Studiums der Besiedlung im Prager Hinterland (Prag 6 – Řepy)