Archaeologica Pragensia 6

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 6/1985

Obsah:

LADISLAV HÁJEK, VÁCLAV MOUCHA: Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, II / Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, II. Teil

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou v povodí Prokopského potoka / Die Gräberfelder der Schnurkeramik im Einzugsgebiet des Baches Prokopský potok

MARIE FRIDRICHOVÁ: Knovízské sídliště s keramickou pecí v Praze-Motole / Die Knovízer Siedlung mit einem keramischen Ofen in Prag-Motol

MARIE FRIDRICHOVÁ: Bylanské nálezy z Dolních Chaber / Bylaner Funde aus Dolní Chabry

JIŘÍ WALDHAUSER: Hromadný nerituální hrob historických Keltů z Prahy-Bubenče / Eine nichtrituelle Massenbestattung historischer Kelten aus Prag-Bubeneč

VLADIMÍR SALAČ, PROKOP KONOPA: Pozdně laténský objekt z Prahy 6 – Bubenče / Ein spätlatènezeitliches Objekt aus Prag 6 – Bubeneč

JOSEF HAVEL: Slovanský hrob z Velkých Přílep / Ein slawisches Grab aus Velké Přílepy (Bez. Prag-West)

JULIE RICHTEROVÁ: Výzkum na Jungmannově nám. v Praze 1 (Předběžná zpráva) / Die Ausgrabung auf dem Jungmann-Platz, Prag 1 – Neustadt

ZDENĚK A. LOCHMANN: Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích / Funde aus einem mittelalterlichen Objekt aus Prag 10 – Záběhlice

ZDENĚK HAZLBAUER, ROSTISLAV VERMOUZEK: Středověký vůz v ikonografii českých reliéfních gotických kachlů / Der mittelalterliche Wagen in der Ikonographie der böhmischen gotischen Reliefkacheln

LUBOMÍR PEŠKE, LADISLAV TINTĚRA: Pěstování pšenice dvouzrnky na žďářeném pozemku / Der Anbau zweikörnigen Weizens auf einem durch Brandrodung gewonnenen Grundstück

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Výstava Historie pod panely v Muzeu hlavního města Prahy / Die Ausstellung „Geschichte unter Paneelen“ im Museum der Hauptstadt Prag

Seznam archeologů pracujících v muzeích a střediscích památkové péče a ochrany přírody