Archaeologica Pragensia 7

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 7/1986

Obsah:

LADISLAV HÁJEK, VÁCLAV MOUCHA: Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, III /  Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, III. Teil

MARIE FRIDRICHOVÁ: Záchranný výzkum v Praze 8 – Bohnicích. I. Sídliště řivnáčské a pozdně halštatské /  Eine Rettungsgrabung in Prag 8 – Bohnice. I. Die Siedlung der Řivnáč- und Späthallstattkultur

MARIE FRIDRICHOVÁ, JOSEF HAVEL: Halštatská chata z Prahy-Lipenců /  Ein hallstattzeitliches Grubenhaus aus Prag-Lipence

JIŘÍ WALDHAUSER: Problémy interpretace pozdně laténského objektu 2/83 z Prahy-Bubenče a otázky obchodu u českých Keltů /  Die Interpretation des spätlatènezeitlichen Objektes 2/83 aus Prag 6 – Bubeneč und die Handelsprobleme der böhmischen Kelten

MAGDALENA BERANOVÁ: Otázka velikosti polností k výživě člověka, rodiny a vesnice u Slovanů i v pravěku /  Die Ackergröße im Verhältnis zur Ernährung eines Menschen, einer Familie und eines Dorfes bei den Slawen und in der Vorzeit

VÁCLAV HUML: Nové poznatky o mladohradištním sídlišti v Praze 8 – Čimicích /  Neue Forschungsergebnisse aus der jungburgwallzeitlichen Siedlung in Prag 8 – Čimice

JULIE RICHTEROVÁ: Zpráva o výzkumu architektury kostela Panny Marie Sněžné v Praze /  Ein Bericht über die architektonische Erforschung der Kirche hl. Jungfrau Maria im Schnee aus Prag

JULIE RICHTEROVÁ: Nálezový soubor z vyzděné jímky na Jungmannově náměstí v Praze 1 /  Ein Fundkomplex aus der Ausmauerung einer Abfallgrube am Jungmann-Platz, Prag 1

EMANUEL OPRAVIL: Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy /  Pflanzliche Makroreste aus dem historischen Stadtkern von Prag

LADISLAV TINTĚRA, HELENA ČERVINKOVÁ, JIŘÍ ČERVINKA: Experimentální ověření výrobních možností milířovitých hrnčířských pecí /  Experimentale Beglaubigung der Leistungsfähigkeit der Meilertöpferöfen

JAN KOVÁŘÍK, BOŘIVOJ NECHVÁTAL, JAN RATAJ: Jubileum Milana Prince