Archaeologica Pragensia 10

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 10/1989

Obsah:

JOSEF HAVEL, JAROSLAVA PAVELKOVÁ: Pohřební ritus a antropologické zhodnocení populační skupiny kultury zvoncovitých pohárů z území Čech / Burial rite and the anthropological evaluation of the population group of the Bell Beaker Culture from the territory of Bohemia (Czechoslovakia)

JIŘÍ WALDHAUSER: Addenda k nálezům uch bronzových zobákovitých konvic z Prahy-Modřan a Číňova / Einige Details zu den Funden der Bronzeschnabelkannen aus Prag-Modřany und Číňov

MICHAL BUREŠ: Pec na pálení vápna laténsko-římského horizontu v Bubenči / Der Kalkbrennofen aus der latène-römischen Zeit in Bubeneč

NAĎA PROFANTOVÁ, MICHAL LUTOVSKÝ: Byzantská přezka z Prahy-Košíř / Byzantinische Schnalle aus Prag-Košíře

JAN KOVÁŘÍK, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Sídlištní objekty z doby hradištní v Praze 5 – Stodůlkách / Siedlungsobjekte aus der Burgwallzeit in Prag 5 – Stodůlky

IVANA BOHÁČOVÁ: K hradištnímu pohřebišti v Praze 6 – Střešovicích. Ze starých fondů / Zum burgwallzeitlichen Gräberfeld in Prag 6 – Střešovice. Aus alten Fonds

ZDENĚK DRAGOUN: K otázce pilířů Juditina mostu / Zum Problem der Pfeiler von der Judith-Brücke

KVĚTA REICHERTOVÁ: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, Na Františku. Výsledky archeologického výzkumu / Das ehemalige Kloster sel. Agnes von Böhmen in Prag 1, Na Františku. Ergebnisse der archäologischen Unterschung

VÁCLAV HUML: Archeologický výzkum zástavby býv. Biskupského dvora u sv. Petra Na Poříčí (Praha 1 – Nové Město) / Die archäologische Untersuchung der Bebauung des ehemaligen Bischofshofs bei der Peterskirche in der Straße Na Poříčí (Prag 1 – Neustadt)

MILAN STLOUKAL: Antropologický materiál z Biskupské ulice v Praze / Anthropologisches Material aus der Biskupská-Gasse in Prag

MAGDALENA BERANOVÁ: Kovové vínky pražských dívek ze 17. a první poloviny 18. století. Příspěvek k lidovému šperkařství / Metallkränzchen der Mädchen aus Prag aus dem 17. und aus der 1. Hälfte des 18. Jhs. Beitrag zum Volksschmuckwesen

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Přehled výzkumů archeologického oddělení MMP v roce 1988 

JIŘÍ WALDHAUSER: Metodika a výsledky studia keltských pohřebišť na pražském území / Methodik und Ergebnisse des Studiums der keltischen Gräberfeldern im Gebiet von Prag

MICHAL BUREŠ: Několik poznámek k diskusi o metodice a výsledcích studia keltských pohřebišť na pražském území