Archaeologica Pragensia 11

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 11/1991

Obsah:

HELENA OLMEROVÁ, IVAN PAVLŮ: Neolitický sídelní areál v Liboci, k. ú. Praha 6 – Dolní Liboc / Das neolithische Siedlungsareal in Liboc, Katastergebiet Prag 6 – Dolní Liboc

VLADIMÍR ČTVERÁK: Štítarské a starší sídlištní objekty ze záchranného výzkumu v Ořechu, okr. Praha-západ – Štítary / Objekte sowie ältere Siedlungsobjekte aus der Rettungsgrabung in Ořech, Bez. Prag-West

JAROMÍR CHOCHOL, JAROSLAVA PAVELKOVÁ: Antropologický posudek koster ze štítarských objektů v Ořechu, okr. Praha-západ

IVO CHLUPÁČ: Geologicko-petrografické zhodnocení horninových vzorků z lokality Ořech, okr. Praha-západ

LUBOMÍR PEŠKE: Paleoosteologický rozbor lokality Ořech 1979–1980, okr. Praha-západ

NAĎA PROFANTOVÁ, LADISLAV ŠPAČEK: Nákončí z doby avarské z Prahy 1 – Nového Města / Die Riemenzunge aus der Awarenzeit aus Prag 1 – Neustadt

JAN FROLÍK: Záchranná akce na Hradčanském náměstí v Praze v r. 1982 / Die Rettungsaktion auf dem Hradschiner Platz in Prag im J. 1982

ZDENĚK LOCHMANN: Předlokační objekty v Žitné ulici v Praze / Die Vorlokationsobjekte in der Žitná-Straße in Prag

IVANA BOHÁČOVÁ: Příspěvek k poznání keramiky v pražském prostředí na počátku vrcholného středověku / Der Beitrag zur Erkennung der Keramik im Prager-Milieu aus dem Anfang des Hochmittelalters

ZDENĚK DRAGOUN, ZDENĚK LOCHMANN: Objevení torza románského domu na nádvoří Clam-Gallasova paláce v Praze / Die Entdeckung von Überresten eines romanischen Hauses im Hof des Clam-Gallas-Palais in Prag

JULIE RICHTEROVÁ: Výrobní činnost na východním okraji agrárního území středověké Prahy / Die Produktionstätigkeit am östlichen Rand des Agrarhinterlandes im mittelalterlichen Prag

VÁCLAV HUML, RADOMÍR PLEINER: Die Schmiede im mittelalterlichen Prag. Die Eisengegenstände aus der Notgrabung am Wenzelsplatz / Kováři ve středověké Praze. Železné předměty ze záchranného výzkumu na Václavském náměstí

RADOMÍR PLEINER: Die Technik der Schmiede im mittelalterlichen Prag / Technika kovářů středověké Prahy

ZDENĚK HAZLBAUER: České gotické reliéfní kachle s erbovním znamením ševcovského cechu / Die böhmischen gotischen Blattkacheln mit dem Wappen der Schumacherzunft

VLADIMÍR BRYCH: Gotický kamnový nástavec s liliemi z Prahy / Der gotische Ofenaufsatz mit Lilien aus Prag

VLASTA JANKOVSKÁ: Pyloanalytické výsledky z výzkumu středověké Prahy (Týnský dvůr) / Pollenanalytical results from excavations of Medieval Prague (Týnský dvůr)

PETRA STRÁNSKÁ: Antropologická charakteristika středověkých až novověkých pozůstatků z Vyšehradu / Die anthropologische Charakteristik der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Skelettüberreste vom Vyšehrad

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Archaeologica Pragensia 1–10, 1980–1989 (Rejstřík)