Archaeologica Pragensia 12

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 12/1996

Obsah:

JAN TUREK: Osídlení Pražské kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů / The Prague region in the Late Eneolithic Period

MICHAL KOSTKA: Pozdně římský kostrový hrob z Dolních Chaber / Das Skelettgrab aus der späten Römerzeit in Dolní Chabry

NAĎA PROFANTOVÁ: Slovanské osídlení hradiště Bohnice – Zámka a jeho zázemí. Na základě výzkumů N. Maška / Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice – Zámka und seines Hinterlandes. Auf Grund der Ausgrabungen N. Mašeks

JAN HAVRDA: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století / Ein Beitrag zur Besiedlung des südwestlichen Vorfeldes der Prager Burg im 9.–10. Jahrhundert

JARMILA ČIHÁKOVÁ: Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské besedy / Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda

LADISLAV HRDLIČKA: K procesu osidlování staroměstských teras. Výzkum v čp. 432/I / Zur Besiedlung der Altstädter Terrassen. Ausgrabung in Nr. 432/I

PETR STAREC: Nový románský objekt v areálu ČVUT v Praze, Husova ul. čp. 240/I / Das neue romanische Objekt im Areal der Tschechischen Technischen Hochschule in Prag, Hus-Gasse Nr. 240/I

VÁCLAV HUML: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském / Bisherige Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung in der St. Michaelskirche in der Prager Altstadt

VÁCLAV HUML: K osídlení Ovocného trhu na Starém Městě pražském / Zur Besiedlung des Obstmarktes in der Prager Altstadt

JULIE RICHTEROVÁ: Středověké osídlení v povodí středního toku Rokytky / Die mittelalterliche Besiedlung im Einzugsgebiet des mittleren Laufes des Baches Rokytka

PETR STAREC: Archeologický výzkum při budování kolektoru „Centrum 1.A“ / Die archäologische Ausgrabung beim Bau des Kollektors „Centrum 1.A“

JAROSLAV PODLISKA: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města / Der Fund einer mittelalterlichen Lederscheide aus Prag 1 – Altstadt

PETRA STRÁNSKÁ: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z barokní krypty na Vyšehradě / Die anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste aus der barocken Krypta auf dem Vyšehrad

IVA HERICHOVÁ: Rekonstrukce původního reliéfu jižního svahu v centrální části Pražského hradu / The reconstructed relief of the southern slope in central part of Prague Castle