Archaeologica Pragensia 13

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 13/1997

Obsah:

ZDENĚK MÍKA: † Marie Fridrichová

MICHAL KOSTKA, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Časně eneolitické sídliště s pohřby v Praze-Nebušicích / Eine frühäneolithische Siedlung mit Gräbern in Prag-Nebušice

JAN TUREK: Nález misky typu „Lublaňských blat“ z Prahy-Šárky. Úvahy o výzkumu eneolitických opevněných výšinných sídlišť / The bowl of the “Laibacher Moor” type from Prague – Šárka. Thoughts on the social significance of Eneolithic Fortifications

JAN FRIDRICH, MARIE FRIDRICHOVÁ, EVA ZIKMUNDOVÁ: Osteologický materiál z knovízských sídlištních jam v Praze-Stodůlkách / Das osteologische Material aus den Knovízer Siedlungsgruben in Prag-Stodůlky

MARIE FRIDRICHOVÁ, NAĎA PROFANTOVÁ: Časně slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic / Frühslawische Brandgräber aus Prag-Bohnice

PETR VELEMÍNSKÝ: Antropologický posudek dvou staroslovanských žárových hrobů z Prahy-Bohnic

ZDENĚK TEMPÍR: Nález obilnin a plevelů ze 6. století v Praze-Bohnicích

JAN FROLÍK: Archeologický výzkum v tzv. Severním výběžku na Pražském hradě. Příspěvek k počátkům osídlení západního předhradí Pražského hradu / Die Ausgrabung im sog. Nordausläufer der Prager Burg. Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung des westlichen Vorfelds der Prager Burg

JARMILA ČIHÁKOVÁ, JAN ZAVŘEL: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany / Ibrahims Text und die archäologische Erforschung der Prager Kleinseite

JAN ZAVŘEL: Výsledky výzkumu v Nerudově ulici čp. 236/III. K dynamice nejmladších geologických procesů na Malé Straně / Ergebnisse der Grabung in der Neruda-Gasse Nr. 236/III. Zur Dynamik der jüngsten Prozesse auf der Kleinseite

VLADIMÍR ŠREIN, MARTIN ŠŤASTNÝ, JAN ZAVŘEL: Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice / Kurze Mineralogie der Schlackenfragmente und der Gesteine aus der Neruda-Gasse
PAVEL VAŘEKA. Železářský výrobní areál ze 12. století ve Slivenci / Ein Eisenverarbeitungsareal aus dem 12. Jahrhundert in Slivenec

ZDENĚK DRAGOUN, JAN HAVRDA. Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském / Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt
PAVEL VAŘEKA, MICHAL BUREŠ. Hmotná kultura sídlištního komplexu u sv. Petra Na Poříčí ve vrcholném a pozdním středověku – výzkum v letech 1988–1990. Nálezy z kosti, kamene, bronzu, skla a keramické plastiky / Die materielle Kultur des Siedlungskomplexes bei St. Peter Auf dem Poritsch (Na Poříčí) im Hoch- und Spätmittelalter anhand der Grabung 1988–1990. Knochen-, Stein-, Bronze- und Glasfunde, Keramikfiguren

PETR STAREC: Archeologický výzkum při výstavbě kolektorových šachet v prostoru Havelského města v letech 1994–1995 / Die archäologische Ausgrabung beim Bau des Kollektors im Raum der Gallusstadt 1994–1995
MILUŠE DOBISÍKOVÁ, VÍTĚZSLAV KUŽELKA, PETR VELEMÍNSKÝ, PETR STAREC: Archeologická dokumentace v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském / Die archäologische Dokumentation im Areal des ehemaligen Friedhofs bei St. Heinrich in der Prager Neustadt

VÁCLAV HUML: K nálezu studny v areálu kostela sv. Michala na Starém Městě pražském / Zu einem Brunnenfund im Areal der St. Michaelskirche in Prag 1

PETRA STRÁNSKÁ: Kostrové pozůstatky ze hřbitova u Týnského chrámu v Praze / Skelettreste vom Friedhof bei der Teynkirche in Prag

MIROSLAV RICHTER, MICHAL TRYML: Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1993 až 1996