Archaeologica Pragensia 14

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 14/1998

Obsah:

ZDENĚK DRAGOUN: † Václav Huml

JAN TUREK, VLADIMÍR DANĚČEK, MICHAL KOSTKA: Kamenný stůl – polykulturní pravěké sídliště v Praze-Vinoři / The non-destructive survey of the prehistoric site “Kamenný stůl” at Prague-Vinoř

JAN TUREK, KAREL KRÁL: Nové nálezy starší a střední doby bronzové z Prahy / New Early and Middle Bronze Age finds from Prague

LADISLAV HÁJEK, VÁCLAV MOUCHA: Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, V. část / Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag (V. Teil)

JAN HAVRDA: Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev na Starém Městě pražském / Ein späthallstattzeitlicher Fund aus mittelalterlichen Schichten in der Prager Altstadt

JARMILA ČIHÁKOVÁ: Nová archeologická zjištění v prostoru Valdštejnského náměstí / Neue archäologische Erkenntnisse über den Raum des Valdštejnský Platzes

JAN HAVRDA: K osídlení v prostoru předlokační osady Obora v Praze na Malé Straně. Výzkum ve Šporkově ulici / Zur Besiedlung im Raum des Obora auf der Prager Kleinseite. Ausgrabung in der Špork-Gasse

ZDENĚK DRAGOUN: Nálezy ze záchranného výzkumu na parcele domu čp. 973/I na Národní třídě na Starém Městě pražském / Funde aus der Rettungsgrabung auf der Parzelle des Hauses Nr. 973/I in der Národní-Straße in der Prager Altstadt

JULIE RICHTEROVÁ: Výzkum domu U zlatého prstenu v Ungeltu r. 1996. Předběžná zpráva / Die Grabung in Nr. 630 „U zlatého prstenu“ (Ungelt), Prag 1 – Altstadt, 1996. Vorbericht

MICHAELA WALLISOVÁ: První etapa výzkumu židovského hřbitova na Novém Městě pražském. Předběžná zpráva / Die erste Etappe der Ausgrabung auf dem jüdischen Friedhof in der Prager Altstadt. Ein Vorbericht

VÁCLAV HUML, PETR STAREC: Archeologický výzkum při rekonstrukci hotelu Adria na Václavském náměstí čp. 784/II v roce 1992 / Die archäologischen Ausgrabungen anläßlich der Rekonstruktion des Hotels Adria auf dem Wenzelsplatz 1992

VÁCLAV HUML: Příspěvek k osídlení Nového Města pražského v prvním století po jeho založení ve světle archeologického výzkumu na Senovážném náměstí čp. 1986-II / Ein Beitrag zur Besiedlung der Prager Neustadt im ersten Jahrhundert nach ihrer Gründung im Lichte der archäologischen Grabung auf dem Senovážné-Platz Nr. 1986-II

MICHAELA WALLISOVÁ, MARTIN OMELKA: Digitalizovaná mapa archeologických terénů v pražské památkové rezervaci / Die digitalisierte Karte der archäologischen Landschaft im Prager Denkmalschutzgebiet

JAROSLAV PODLISKA: Nález středověké ryté kresby na kameni z Prahy – Starého Města / Der Fund einer mittelalterlichen Ritzungzeichnung auf einem Stein aus der Prager Altstadt

JAN ZAVŘEL: Středověké kachle ze Seminářské zahrady na Petříně. Kamna Čeňka z Klinštejna? / Mittelalterliche Kacheln auf dem Seminar-Garten auf dem Laurenziberg. Backsteinofen Čeněk von Klinštejns?

PETR VELEMÍNSKÝ, MILUŠE DOBISÍKOVÁ: Demografie a základní antropologická charakteristika pravěkých pohřebišť v Praze 5 – Jinonicích (Eneolit, kultura únětická, laténské období) / Demographie und die Grundlagen der anthropologischen Charakteristik der urgeschichtlichen Gräberfelder in Prag 5 – Jinonice

MILUŠE DOBISÍKOVÁ: Středověké nálezy na Václavském náměstí / Mittelalterliche Funde auf dem Wenzelsplatz

PETRA STRÁNSKÁ: Středověká Praha – antropologická sonda na pohřebišti z 12.–13. století na Malé Straně – Klárově / Das mittelalterliche Prag – anthropologische Sonde auf einem Gräberfeld aus dem 12.–13. Jahrhundert auf der Kleinseite – Klárov

VĚRA ČULÍKOVÁ: Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác) / Analysenergebnisse der pflanzlichen Makroreste der Lokalität Prag 1 – Kleinseite, Tržiště Nr. 259/III, Sonde II (Palais Hartig)

EVA BŘÍZOVÁ: Pylová analýza sedimentu středověké Sněmovní ulice v Praze / Prague Medieval Sněmovní street – pollen analysis of its sediments

VĚRA ČULÍKOVÁ: Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu / Pflanzliche Makroreste aus frühmittelalterlichen Sedimenten im III. Burghof der Prager Burg

JAN TUREK: Zemřel pan Karel Král

MICHAL TRYML: Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1997 až 1998