Archaeologica Pragensia 15

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 15/2000

Obsah:

VÁCLAV MOUCHA: Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy / Hortfunde aus der älteren Bronzezeit auf dem Territorium Prags

JAN FRIDRICH, JAN HAVRDA, ZUZANA SKLENÁŘOVÁ, IVANA SÝKOROVÁ, PETR ŠÍDA: Nález staropaleolitické valounové industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech / Ein Fund altpaläolithischer Geröllindustrie in Prag 2 – Vinohrady

JAN TUREK: Pravěké sídlištní objekty s paleobotanickými nálezy z Prahy-Ďáblic / Prehistoric settlement features with palaeobotanical finds from Prague-Ďáblice

JAN TUREK, VLADIMÍR DANĚČEK: Nedestruktivní průzkum na hradišti v Praze-Butovicích / A surface survey of the hill-fort site at Prague-Butovice

MICHAL LUTOVSKÝ, JIŘÍ MILITKÝ: Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea / Frühmittelalterliche Funde vom Burgwall in Prag-Butovice in den Sammlungen des Nationalmuseums

NAĎA PROFANTOVÁ: Další raně středověké nálezy z Prahy-Stodůlek / Weitere frühmittelalterliche Funde aus Prag-Stodůlky

JAN HAVRDA: Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě pražském / Archaeological excavations at Uhelný trh in the Old Town of Prague

PETR POKORNÝ: Pylová analýza středověkého komunikačního horizontu z Prahy – Uhelného trhu / Pollen analysis of High Medieval public space from Prague

JULIE RICHTEROVÁ: Výzkum v domě U Ježíška v Ungeltu / Forschungsarbeiten im Hause Zum Jesuskind im Ungelt

PETR STAREC: Archeologický výzkum při demolici domu čp. 806/II na Václavském náměstí / Archaölogische Forschungsarbeiten beim Abriß des Hauses Nr. 806/II auf dem Wenzelsplatz

MILUŠE DOBISÍKOVÁ, VÍTĚZSLAV KUŽELKA, PETR VELEMÍNSKÝ: Antropologické zhodnocení kosterního nálezu z Václavského náměstí čp. 806/II / Anthropologische Auswertung des Skelettfundes vom Wenzelsplatz Nr. 806/II

ROMANA KOČÁROVÁ, PETR STAREC: Makrozbytková analýza dvou výplní nádob z výzkumu na Václavském náměstí čp. 806/II / Macroresidues from two vessel contents excavated at Václavské náměstí No. 806/II

PETR POKORNÝ: Pylová analýza dvou nálezů koprolitů z Prahy / Pollen analysis of two High Medieval coprolites from Prague

DANIELA MAREŠOVÁ, JIŘÍ MILITKÝ: Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2 – Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II / Münzfund aus der archäologischen Rettungsgrabung in Prag 2 – Neustadt, Na Rybníčku-Straße Nr. 536/II

LADISLAV HRDLIČKA, BOŘIVOJ NECHVÁTAL: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě – 3. a 4. etapa. Bastion XXXIV a kostel Stětí sv. Jana Křtitele / Physikalische Undestruktive Erforschung der königlich-fürstlichen Akropole auf dem Wyschehrad – Etappen 3 und 4. Bastion XXXIV und die Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers

KAREL NOVÁČEK: Výroba a zpracování kovů na sídlišti u sv. Petra Na Poříčí v Praze / The metalworking at the St. Peter’s settlement area at Prague