Archaeologica Pragensia 16

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 16, 2002

Obsah:

MICHAL ERNÉE, PAVEL KUBÁLEK, JAN TUREK: Hrob stařenky z období kultury zvoncovitých pohárů v Praze 10 – Záběhlicích / A burial of an elderly woman of the Bell Beaker Period in Prague 10 – Záběhlice

MICHAL KOSTKA, LUBOR SMEJTEK: Tři dětské hroby z doby bronzové v Praze-Ďáblicích / Three Bronze Age child graves from Prague-Ďáblice

NAĎA PROFANTOVÁ: Zlomek nádoby z doby stěhování národů z hradiště Zámka v Praze-Bohnicích / Part of a Migration Period vessel from the Zámka hill-fort at Prague-Bohnice

NAĎA PROFANTOVÁ: Doklad velkomoravského vlivu z Prahy-Bohnic / Evidence of Great Moravian influence at Prague-Bohnice

VLADIMÍR DANĚČEK, MICHAL LUTOVSKÝ: K raně středověkému hradišti v Praze-Vinoři / On the Early Medieval enclosure at Prague-Vinoř

JAN HAVRDA: Pohřebiště z 9. – 1. poloviny 10. století západně od Staroměstského náměstí v Praze / A cemetery from the 9th and first half of the 10th centuries west of the Old Town square in Prague

VÍTĚZSLAV KUŽELKA: Antropologické zhodnocení koster z raně středověkého pohřebiště na lokalitě Praha 1 – Staré Město, U radnice 13/I / The anthropological evaluation of skeletons from the Early Medieval cemetery at U radnice No. 13/I in the Old Town of Prague

HELENA BŘEZINOVÁ: Technologický rozbor textilních fragmentů z archeologického výzkumu v Praze 1 – Starém Městě / The technological analysis of textile fragments from archaeological excavations in the Old Town of Prague

MICHAELA WALLISOVÁ: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997–2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském / A preliminary report on rescue excavations conducted in 1997–2000 at the jewish cemetery in Vladislavova street in the New Town of Prague

VITĚZSLAV KUŽELKA: Výsledky antropologického výzkumu ze středověkého židovského pohřebiště na parcelách čp. 1390/II a 76/II ve Vladislavově ulici v Praze / Results of the physical anthropological investigation of the Medieval Jewish cemetery at Vladislavova street Nos. 1390/II and 76/II in Prague

JANA POKORNÁ: Archeologický výzkum v zahradě nemocnice Na Františku v Praze 1 / Archaeological excavations in the garden of the Na Františku hospital, Prague 1

MARTIN OMELKA, PETR STAREC: Nové nálezy z areálu bývalého hřbitova u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském / New finds from the area of the former cemetery at St Henry’s in the New Town of Prague

MICHAL ERNÉE, KAREL KAŠÁK, PETER KOVÁČIK, PAVEL VAŘEKA: Zjišťovací archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 v letech 1998–1999 / Test trenching in 1998–99 in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1

MICHAL ERNÉE, KAREL KAŠÁK, PETER KOVÁČIK, PAVEL VAŘEKA: Osídlení ze 12.–13. století v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / 12th–13th century settlement in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

RENÉ KYSELÝ: Zvířecí kosti (12.–13. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / Animal bones (12th–13th century) in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

RENÉ KYSELÝ: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / The archaeozoological analysis of osteological material from trench 15 (first half of the 17th century) in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

PAVEL VAŘEKA: Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / Ceramics of the Late Middle Ages to the Beginning of the Early Modern Period in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

MARTIN DOHNAL, PAVEL VAŘEKA: Novověké artefakty z bývalého kapucínského kláštera v areálu někdejších kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / Early Modern artefacts from the former capuchin monastery in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

KAREL NOVÁČEK: Předběžný rozbor archeometalurgických nálezů z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) / Preliminary analysis of the archaeometallurgical finds from the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–99)

LUKÁŠ ZEMÁNEK, ZDENĚK DRAGOUN: Porostové příznaky přítomnosti archeologických objektů na zahradě domu čp. 69/IV v Kanovnické ulici v Praze 1 – Hradčanech / Growth marks indicating the presence of archaeological features in the garden of Kanovnická street No. 69/IV in Prague 1 – Hradčany

MICHAL TRYML: Výroční zprávy Pražského archeologického fondu za léta 1999 až 2002