Archaeologica Pragensia 17

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Archaeologica Pragensia 17/2005

Obsah:
JAN KLÁPŠTĚ, ZDENĚK SMETÁNKA: Dny a roky v archeologii. K životnímu jubileu Julie Richterové

Bibliografie PhDr. Julie Richterové

IVANA BOHÁČOVÁ, ZDENĚK DRAGOUN: Miroslav Richter pětasedmdesátiletý

MICHAL BUREŠ, JAN TUREK: Záchranný archeologický výzkum lokality zničené stavbou v areálu čp. 16 v Praze 6 – Vokovicích / Rescue excavation of the destroyed site at the Farm-yard No. 16 in Prague 6 – Vokovice

PAVEL KUBÁLEK: Antropologický rozbor hrobu kultury zvoncovitých pohárů z Prahy 6 – Vokovic / The anthropological analysis of a Bell Beaker Culture grave from Prague 6 – Vokovice

JAN TUREK: Polotovar šňůrového sekeromlatu ze štítarského sídliště v Praze-Řeporyjích / Roughout of a Corded Ware battle-axe from the Late Bronze Age (Štítary Culture) settlement at Prague-Řeporyje

JAN TUREK: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze. I. Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Vysočany a Záběhlice / Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague. I. Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Vysočany & Záběhlice

LUBOR SMEJTEK: Nálezy středobronzové mohylové kultury z Prahy 6 – Ruzyně / Middle Bronze Age Tumulus Culture finds from Prague 6 – Ruzyně

MICHAL KOSTKA, MICHAL LUTOVSKÝ: K raně středověkému osídlení Kobylis / On the Early Medieval settlement of Kobylisy

JARMILA ČIHÁKOVÁ: Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze / Mostecká & Josefská street (wooden causeway), Prague 1 – Malá Strana. Introduction to the palaeobotanical analysis

VĚRA ČULÍKOVÁ: Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana / Plant macroremains from the Early Medieval site at Mostecká & Josefská street (wooden causeway), Prague 1 – Malá Strana

JAN HAVRDA: Pravěké a raně středověké osídlení v dolní části Břetislavovy ulice na Malé Straně / Prehistoric and Early Medieval settlement in the lower part of Břetislavova street in the Malá Strana

IVO ŠTEFAN, LADISLAV VARADZIN: Archeologický výzkum čp. 973/VI na Vyšehradě v roce 2003 / Archaeological excavations at Vyšehrad No. 973/VI in 2003

JULIE RICHTEROVÁ: K výrobním dokladům raného až vrcholného středověku v Ungeltu, čp. 636 / Evidence of production from the Early to High Middle Ages at Ungelt No. 636

PETR JUŘINA A KOL.: Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006 / Preliminary report on the results of the 2003–06 open-area archaeological excavations in the area of the former George of Poděbrady barracks on náměstí Republiky