Archaeologica Pragensia 18

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 18/2006
Věnováno Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám

Obsah:
PETR SOMMER: Šedesátka dr. Zdeňka Dragouna a dr. Michala Trymla

JAN BARTONÍČEK: Zdeněk Dragoun, renesanční duch v barokním hávu

MICHAL BUREŠ, JAN HAVRDA: Duchem stále mladý Michal Tryml, šedesátiletý

IVANA BOHÁČOVÁ: Pohanské rituály či běžné řemeslo? Příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku / The Pagan rituals or an ordinary craft? A contribution towards the knowledge of the Prague Castle background on the verge of Early and High Middle Ages

PAVEL BŘICHÁČEK, ANEŽKA MERHAUTOVÁ, MIROSLAV RICHTER, PETR SOMMER: Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle / Abbot’s grave from the period of the beginning of Ostrov u Davle

PETRA STRÁNSKÁ: Antropologické posouzení kostrového nálezu ze zděné hrobky nalezené v románském ambitu, sonda 7, sektor 4, v zaniklém klášteře Ostrov u Davle

JARMILA ČIHÁKOVÁ, MIROSLAV KOVÁŘ: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše v Praze / Contribution towards the knowledge of the Early Gothic building development of the church of St. Thomas at Prague

JAN HAVRDA: Kampa – ostrov povodní a navážek. Nástin vývoje na základě archeologických pramenů / Kampa – the island of floods and embankments. An outline of its development based on archaeological sources

MICHAL KOSTKA: Aquamanile z Čakovic / Aquamanile from Čakovice

ZDENĚK LOCHMANN, JIŘÍ VACHUDA: Románský hřbitov u kostela sv. Haštala v Praze na Starém Městě / Romanesque graveyard by the St. Haštal church at the Old Town of Prague

KAREL NOVÁČEK: Starobylá a ještě starobylejší: vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století / Ancient and even more ancient: the creation of historical significance of the St. Peter’s rotunda church at Starý Plzenec during the 20th century

MARTIN OMELKA: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 322/III v Praze / The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict’s cross and Zachary’s blessing from Šporkova street No. 322/III in Prague

JAROSLAV PODLISKA: Podolí – osada před branami města. Příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy / Podolí – the village before the City gates. A contribution towards the knowledge of variability in settlement background of historical Prague

MICHAEL RYKL: Románský detail v domě čp. 234/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském / Romanesque detail in the house No. 234/I in Jilská street at the Old Town of Prague

MICHAELA SELMI WALLISOVÁ, DENIS KLEIN: Aplikace GIS při zpracování archeologického výzkumu v Židovské zahradě na Novém Městě pražském / Application of GIS in processing of data from archaeological excavation in Židovská zahrada at the New Town of Prague

MICHAELA SELMI WALLISOVÁ, VENDULKA OTAVSKÁ: Útržky textilu z „Jámy“ z Prahy – Nového Města / Scraps of textile from “Jáma” at the New Town of Prague

PETR STAREC: Úsek staroměstského hradebního příkopu pod čp. 373-I v ulici 28. října v Praze / A section of the Old Town fortification ditch underneath the house No. 373-I in the 28. října street at Prague

KATEŘINA TOMKOVÁ: Příspěvek ke studiu proměn osídlení v severním a západním sousedství Pražského hradu v raném středověku / Contribution towards the study of transformations of the settlement in northern and western vicinity of the Prague Castle in Early Middle Ages

JIŘÍ VARHANÍK: K interpretaci výsledků archeologického výzkumu v Týnci nad Sázavou / The contribution towards the interpretation of results of the archaeological excavation at Týnec nad Sázavou

JAN ZAVŘEL: Geologická problematika archeologického poznání Nového Města pražského / The geological aspects of the archaeological knowledge on the New Town of Prague

TOMASZ CYMBALAK: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich / Selected finds of shoe fittings from Czech Republic in the Central European context

JANUSZ FIRLET: Hortus conclusus. Królewskich Ogrodów na Wawelu / Hortus conclusus. The Royal gardens of Wawel

ALAKSANDR KRAUCEVIČ: Badania archeologiczne starożitnych miast Białorusi / Archaeological excavation of historical towns in Belarus

HUBERT JEČNÝ: Pevnosti v Pražské kotlině. Jedna z pravděpodobných historických interpretací / Fortresses of the Prague Basin. One of probable historical interpretations

MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Pražské archeologické muzeum
Bibliografie Zdeňka Dragouna (* 28. 10. 1946)
Bibliografie Michala Trymla (* 14. 5. 1946)
Oslavenci dříve... a nyní