Archaeologica Pragensia 19

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 19/2008

Obsah:
JAN HORÁK, MARTIN KVIETOK, PAVEL KUBÁLEK, MARTIN HOLUB, MILAN KUCHAŘÍK: Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Jinonicích / Biritual cemetery of the Bell Beaker Culture at Prague-Jinonice

JAN TUREK: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze II. Katalog a diskuse o vzniku a původu nejstarších zvoncovitých pohárů / Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague II. Catalogue and discussion on the rise and origin of the Earliest Bell Beakers

MICHAL KOSTKA, LUBOR SMEJTEK, PAVEL KUBÁLEK: Dva hroby z konce eneolitu v Praze-Čakovicích: osamocený pohřeb rodiny? / Two graves of the Final Eneolithic Period at Prague-Čakovice: a solitaire family burial?

MILOŠ HLAVA: Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea hlavního města Prahy / La-Tène bronze ring from Dalovice (Distr. Mladá Boleslav) in collection of the City of Prague Museum

MILAN KUCHAŘÍK, PAVEL KUBÁLEK: Kostrový hrob z doby laténské v Schoellerově ulici v Praze-Čakovicích / Inhumation burial of the La-Tène Period at Schoellerova Street in Prague-Čakovice

MICHAL KOSTKA, JAROSLAV JIŘÍK: Polozemnice z časné doby římské v Dejvicích-Podbabě / Early Roman Period semi sunken hut from Dejvice – Podbaba

DANIEL BURSÁK: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha-západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské / Rescue excavation on the construction of the gas pipeline at Ořech, Distr. Prague-west. Contribution towards the settlement of the Early La-Tène and Early Roman Period

JAN TUREK: Terina s motivem svastiky a železářská osada z doby římské v Praze-Řeporyjích / A terina with swastika motive and a Roman Period iron making site at Prague-Řeporyje

JIŘÍ VÁVRA, JAROSLAV JIŘÍK, MILAN KUCHAŘÍK, PAVEL KUBÁLEK: Výzkum pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně v letech 2005–2008 / Migration Period cemetery in Prague-Zličín, excavated in 2005–08

ROMAN KŘIVÁNEK: Nové výsledky geofyzikálních průzkumů v širším areálu pravěkého osídlení a raně středověkého hradiště Zámka v Praze-Bohnicích / New results of geophysical surveys of wide area of prehistoric settlement and Early Medieval hill-fort Zámka, Prague-Bohnice

IVANA BOHÁČOVÁ, IVA HERICHOVÁ: Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu / The Early Medieval settlement area in the western part of the Hradčany promontory

TOMASZ CYMBALAK, JAROSLAV PODLISKA: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze (Rekonstrukce procesu osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů) / New findings on the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstruction of the colonisation process based on the archaeological sources)

JAN HAVRDA, JAN ZAVŘEL: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském / Remains of the Early Medieval metallurgical workshop in the area of Clementinum in the Old Town of Prague

ZDENĚK DRAGOUN: Čtyřicet let Pražské archeologické komise