Archaeologica Pragensia 20

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 20/2010
Věnováno Josefu Antonínu Jírovi u příležitosti 80 let od jeho úmrtí

JOSEF ANTONÍN JÍRA: Curriculum vitae / Curriculum vitae

KAREL SKLENÁŘ: Josef Antonín Jíra a „třetí proud“ v české archeologii přelomového období / Josef Antonín Jíra and the “third stream” in the Czech Archaeology of the turning period

STANISLAV KODYM: Josef A. Jíra. Jeho život a jeho dílo / Josef Antonín Jíra. His life and work

STANISLAV KODYM: První desítiletí činnosti Společnosti pro zachování a rozmnožení archaeologických sbírek J. A. Jíry v Dejvicích 1920–1930  / The first decade of the activity of the Society for protection and proliferation of J. A. Jíra’s archaeological collection in Dejvice 1920–1930

MILOŠ HLAVA: Archeologická sbírka J. A. Jíry a její osudy / Archaeological collection of J. A. Jíra and its story

MICHAL KOSTKA: Archeologické muzeum J. A. Jíry v Dejvicích / J. A. Jíra’s Archaeological Museum in Dejvice

MILOŠ HLAVA: Archiv J. A. Jíry / J. A. Jíra’s archives

VRATISLAV VÁCLAV TOMEK: Návštěvou u archaeologa. Obrázek z vlastní zkušenosti / Visiting an archaeologist. A picture out of own experience

NÁLEZY
PETR ŠÍDA: Jírovy paleolitické nálezy z Jenerálky / Jíra’s Palaeolithical finds from Jenerálka

PAVLÍNA KALÁBKOVÁ: Neolitická plastika ze Šestákovy skály v Praze-Liboci – Šárce / A Neolithic figurine from Šesták’s rock at Prague-Liboc – Šárka

MIROSLAV DOBEŠ, MICHAL KOSTKA, MIROSLAV POPELKA: Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy-Bubenče a Dejvic / Cremation graves of Jordanów Culture from Prague-Bubeneč and Dejvice

MARIKA TISUCKÁ, MILOŠ HLAVA: Mohyly ze střední doby bronzové u Mírkovic (okr. Domažlice) / The Middle Bronze Age barrows at Mírkovice (Distr. Domažlice)

MILOŠ HLAVA: Laténské hroby z bývalé Hoyermannovy továrny v Praze-Bubenči / La-Tène Period graves in the former Hoyermann’s factory in Prague-Bubeneč

JAN JÍLEK: Kotel z doby římské z Prahy-Vysočan / A Roman Period cauldron from Prague-Vysočany

KRISTÝNA URBANOVÁ, MICHAL KOSTKA, RASTISLAV KORENÝ: Neznámý známý hrob XIV z Prahy-Dejvic – Podbaby / Unknown and yet known grave XIV from Prague-Dejvice – Podbaba

JAN SROVNAL, JAN JOSEF: Bronzový zvonek z Prahy-Veleslavína / Bronze bell from Prague-Veleslavín

RASTISLAV KORENÝ: Cesta z raného středověku do doby stěhování národů a zase zpátky. Jezdecký hrob z Prahy-Lysolají / From the Early Middle Ages to Migration Period and back again. The horseman burial from Prague-Lysolaje

MICHAL LUTOVSKÝ: Nálezy z pohřebiště v Kałdusu aneb Miscellanea Jírovy sbírky / The Kałdus cemetery finds or Miscellanea of Jíra’s collection

JIŘÍ MILITKÝ: Hromadný nález českých denárů Vladislava I. z Prahy 1 – Starého Města / The hoard find of Bohemian dinars of Vladislaws the Ist from Prague 1 – Old Town

VERONIKA BAČOVÁ: Nálezy ze Sezimova Ústí (okr. Tábor) ve sbírce J. A. Jíry / Finds from Sezimovo Ústí (Distr. Tábor) in J. A. Jíra’s collection

PETRA BELAŇOVÁ, JAN KYSELA: Antikizující kamej z Jírovy sbírky / A pseudo-ancient cameo from the Jíra’s collection

PAVEL ONDERKA: Josef Antonín Jíra a starověký Egypt / Josef Antonín Jíra and Ancient Egyp
MILOŠ HLAVA: Zlato v Jírově sbírce / Gold in Jíra’s collection