Archaeologica Pragensia 24

Osobní vyzvednutí není v tuto chvíli možné, publikace vám rádi zašleme prostřednictvím Zásilkovny.
Cena: 300 Kč
-+

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.


Archaeologica Pragensia 24/2018

Obsah:
MILOSLAV SLABINA, JOSEF HAVEL: Vzpomínky na Marii Fridrichovou (*25. 8. 1941 – †16. 5. 1997)

KAREL SKLENÁŘ: František Petera Rohoznický – první archeolog Prahy / František Petera Rohoznický, der erste Archäologe Prags

JINDŘICH ČELADÍN: Vilniuská archeologická komise a její styky s českými slavjanofily / The Vilnius Archaeological Commission and its contacts with Czech Slavophiles

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ, OLGA TROJÁNKOVÁ, MIROSLAV POPELKA: Skelet telete v objektu kultury nálevkovitých pohárů na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách / A calf skeleton in a Funnel Beaker culture feature in Malá Ohrada in Prague-Stodůlky

MIROSLAV DOBEŠ: Obytný areál řivnáčské kultury v Praze-Bubenči. Prameny ze záchranného výzkumu Muzea hlavního města Prahy z parcely 1538 / A residential area of the Řivnáč culture in Prague-Bubeneč. Sources from a rescue excavation conducted by the Museum of the Capital City of Prague on plot no. 1538

MICHAL KOSTKA: Stopy osídlení badenské kultury v Praze-Bubenči / Traces of Baden culture settlement in Prague-Bubeneč

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ: Hrob kultury se šňůrovou keramikou v Praze-Řeporyjích / A Corded Ware culture grave in Prague-Řeporyje

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ, OLGA TROJÁNKOVÁ: Pohřeb koně v objektu z mladší až pozdní doby bronzové na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách / A Bronze Age ‘horse burial’ in Malá Ohrada in Prague-Stodůlky

PAVEL KACL: Pravěké souvrství se zahloubenými objekty v Juárezově a Českomalínské ulici v Praze-Bubenči / Prehistoric strata with sunken features in Juárezova and Českomalínská Streets in Prague-Bubeneč

MICHAL KOSTKA, JANA BÍLKOVÁ: Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Ďáblicích / A Bylany culture cemetery in Prague-Ďáblice

DANIEL BURSÁK, PAVEL KACL, OLGA TROJÁNKOVÁ, JAN ZAVŘEL: Hutnictví železa v industriální osadě v Praze-Bubenči. Příklad dílny z doby římské z Papírenské ulice / Iron metallurgy in an industrial settlement in Prague-Bubeneč. An example of a Roman period workshop from Papírenská Street

TOMASZ CYMBALAK, MICHAEL RYKL: Nové poznatky k počátkům organizované zástavby na pražském pravobřeží / New knowledge on the beginnings of organized house-building in right-bank Prague 409–453

MARIE ŠÍROVÁ, MICHAL TRYML: Výzkum na staveništi metra v Kaprově ulici (Praha 1 – Staré Město) / The excavation at a metro construction site in Kaprova Street (Prague 1 – Old Town)

ZDEŇKA SŮVOVÁ, TOMASZ CYMBALAK, KATARÍNA KAPUSTKA: Nálezy obratlovců v předlokačních až novověkých souborech z pražské Národní třídy a z kolínského Karlova náměstí / Finds of vertebrates in pre-colonisation to post-medieval assem¬blages from Národní třída in Prague and Karlovo náměstí Square in Kolín

HELENA BROŽKOVÁ, HEDVIKA SEDLÁČKOVÁ: Číše s choboty a další nálezy skla ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze aneb nové objevy ve starých fon¬dech / A goblet with trunks and other glass finds from the collection of the Museum of Decorative Arts in Prague or new discoveries in old collections

ZUZANA BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, MARTIN OMELKA, OTAKARA ŘEBOUNOVÁ: Soubor křížů a křížků ze hřbitova v Praze-Kyjích / An assemblage of crosses and crosslets from the cemetery in Prague-Kyje

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2016–2017 (paleolit – doba stěhování národů)