Archaeologica Pragensia 21

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 21/2012

Obsah:
PETR ŠÍDA: K paleolitickým nálezům ve sbírce Muzea hlavního města Prahy / On Palaeolithic finds in the collection of the City of Prague Museum

MILOŠ HLAVA: Ingeborg Kiekebuschová a výzkumy na Šestákově skále v Šárce v letech 1942 a 1944 / Ingeborg Kiekebusch and the excavations at Šesták᾿s rock in Šárka in 1942 and 1944

MICHAL KOSTKA: K pravěkému osídlení na Starém Městě pražském / On prehistoric settlement in the Old Town of Prague

ZUZANA BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ: Soubor nádob z přechodu eneolitu a doby bronzové z Prahy-Karlína / An assemblage of vessels from the transition period between the Aeneolithic and the Bronze Age from Prague-Karlín

MARIKA TISUCKÁ, MILOŠ HLAVA: Neznámý soubor bronzových předmětů z Kozích hřbetů (?) ze sbírky G. V. Jenče / An unknown assemblage of bronze objects from Kozí hřbety (?) from the collection of G. V. Jenč

MICHAL BUREŠ, LUKÁŠ DRÁPELA: Sídliště knovízské kultury v Praze-Bubenči s nálezem plastiky ve tvaru obuvi / A settlement of the Knovíz culture in Prague-Bubeneč with the discovery of a sculpture in the shape of the shoe

MILOŠ HLAVA: Laténské nálezy z Prahy ve sbírce Františka Petery Rohoznického / La Tène finds from Prague in the collection of František Petera Rohoznický

MICHAL KOSTKA, MILOŠ HLAVA: Laténské sídliště v okolí Řepné ulice v Praze-Ďáblicích / A La Tène settlement in the vicinity of Řepná street in Prague-Ďáblice

JAN KYSELA, DUŠAN PERLÍK, LUCIE SRBOVÁ: Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí / The pendant in the shape of a water-bird head from the Hill-fort of Závist

DANIEL BURSÁK, ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ: Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy-Bubenče. Výzkum L. Horákové-Jansové z roku 1931 / Two „Roman provincial pottery kilns“ from Prague-Bubeneč. An excavation by L. Horáková-Jansová from 1931

RASTISLAV KORENÝ: Reliéfní spona z Prahy-Veleslavína. Příspěvek k topografii pravěkého osídlení Vokovic a Veleslavína / A reliéf fibula from Prague-Veleslavín. A contribution to the topografy of the prehistoric settlement of Vokovice and Veleslavín

MARTIN OMELKA, PETR STAREC: Nález hrobu při zjišťovacím výzkumu v domě čp. 509/I v Havelské ulici / A grave discovered during a trial excavation in house No. 509/I in Havelská street

JAN HAVRDA, MICHAL TRYML: Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze / On the beginnings of the Dominican monastery of St. Mary Magdalene in Prague – Malá Strana

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2010–2011 (paleolit – doba stěhování národů)

VZPOMÍNKY A NEKROLOGY
JOSEF HAVEL: Vzpomínka na Jana Kováříka († 16. července 2002)

IVANA BOHÁČOVÁ: Za Ladislavem Hrdličkou († 30. dubna 2011)

IVANA BOHÁČOVÁ: Za Miroslavem Richterem († 12. srpna 2011)

ZDENĚK DRAGOUN: Julie Richterová († 14. listopadu 2011): smutné ohlédnutí

BIBLIOGRAFICKÝ REJSTŘÍK
MICHAL KOSTKA: Bibliografický rejstřík: Archaeologica Pragensia, ročníky 11/1991–20/2010 / Bibliographical register of Archaeologica Pragensia 11/1991–20/2010