Archaeologica Pragensia 22

Vyprodáno

Cena: 300 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 22/2014
Věnováno Břetislavu Jelínkovi u příležitosti 170 let od jeho narození

Obsah:

OSUDY
KAREL SKLENÁŘ: Břetislav Jelínek – „poslední romantik“ české archeologie – Břetislav Jelínek / „der lezte Romantiker“ der böhmischen Archäologie

MILOŠ HLAVA: Archeologická sbírka Muzea hlavního města Prahy a její osudy / Die archäologische Sammlung des Museums der Hauptstadt Prag und ihr Schicksal

MILOŠ HLAVA, MICHAL KOSTKA, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Archeologické expozice a výstavy v Muzeu hlavního města Prahy / Archaeological exhibitions and shows at the City of Prague Museum

MILOŠ HLAVA, MICHAL KOSTKA: Archeologické výzkumy Muzea hlavního města Prahy a jejich proměny / Archaeological excavations by the City of Prague Museum and their changes in time

LUDMILA LUDVÍKOVÁ, MILOŠ HLAVA: Knihovna Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy / The library of the City of Prague Museum – the Archaeological Collections Department

MILOŠ HLAVA: Archiv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy / Das Archiv der Abteilung der archäologischen Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag


NÁLEZY
MILOŠ HLAVA: Laténské nálezy z Cibulky v Košířích ve sbírce Městského musea Pražského / Latènezeitliche Funde aus Cibulka in Košíře in der Sammlung des Prager Stadtmuseums

JAN KYSELA, MILOŠ HLAVA: Soubor antických předmětů ze sbírky řídícího učitele Františka Hrdiny z Modřan a Muzeum ředitele Šplíchala ve Vršovicích / The assemblage of Mediterranean artefacts from the collection of the head teacher František Hrdina from Modřany and the Headmaster Šplíchal museum in Vršovice

MILOŠ HLAVA, MARIKA TISUCKÁ: Únětické depoty bronzových předmětů z Prahy-Bubenče / Die Aunjetitzer Hortfunde von bronzenen Gegenständen aus Prag-Bubeneč

DANIEL STOLZ: Srp z bavorského deskovitého silexu typu Baiersdorf a další kamenné předměty z výzkumu I. Kiekebuschové v Šárce v Praze-Liboci / Eine Sichel aus bayerischem Plattenhornstein vom Typ Baiersdorf und andere Steingegenstände aus der Grabung von I. Kiekebusch in Šárka in Prag-Liboc

EDUARD DROBERJAR: Bohatý labsko-germánský kostrový hrob lübsowského typu z Prahy-Bubenče (hrob III). Nové poznatky k interpretaci nálezu z roku 1948 / Ein reich ausgestattetes elbgermanisches Körpergrab vom Typ Lübsow aus Prag-Bubeneč (Grab III). Neue Erkenntnisse zur Interpretation des Fundes aus dem Jahre 1948

MIROSLAV DOBEŠ: Objekt kultury nálevkovitých pohárů z areálu bohnické psychiatrické léčebny / Ein Objekt der Trichterbecherkultur aus dem Areal der psychiatrischen Klinik in Bohnice

MICHAL LUTOVSKÝ: Hroby na soutoku. Několik poznámek k pohřebišti v Lahovicích / Graves at the confluence. Several remarks on the Lahovice cemetery

MIROSLAV DOBEŠ: Poznámky k výzkumu E. Janské v Hostivici, okr. Praha-západ / Bemerkungen zur Ausgrabung von E. Janská in Hostivice, Bez. Prag-West

MICHAL KOSTKA: Pravěké osídlení u bubenečského hřbitova (sondáž J. Slámy v roce 1958) / Prehistoric settlement of the area near the Bubeneč cemetery (J. Sláma᾿s test excavation of 1958)

LUBOR SMEJTEK: Výzkum knovízského sídliště s doklady kovolitectví u Úholiček (okr. Praha-západ) v roce 1960 / The excavation of a settlement of the Knovíz culture near Úholičky (Distr. Prague-West) in 1960

RASTISLAV KORENÝ, MICHAL KOSTKA: Langobardské ženy v Čechách? K problematice ženských hrobů v 6. století / Die Langobardinen in Böhmen? Zur Problematik der Frauengräber im 6. Jahrhundert

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ: Únětické hroby z Prahy 8 – Bohnic / Die Aunjetitzer Gräber von Prag 8 – Bohnice

PETR STAREC: Nález hrobu v Bartolomějské ulici při realizaci plynovodu v roce 1977 / Ein Grab, gefunden in der Bartolomějská Straße, auf das man während der Verlegung der Gasleitung im Jahre 1977 stieß

VERONIKA KLIMEŠOVÁ BAČOVÁ: Příspěvek k poznání středověké a novověké keramické produkce na území Prahy 6 – Ruzyně / A contribution to the knowledge of Medieval and Modern Period Pottery production in the territory of Prague 6 – Ruzyně

VÁCLAV MOUCHA: Únětické sídlištní objekty v areálu psychiatrické léčebny v Praze 8 – Bohnicích / Aunjetitzer Siedlungsobjekte im Areal der psychiatrischen Klinik in Prag 8 – Bohnice

KATARÍNA PETRIŠČÁKOVÁ: Únětické hroby v Praze 13 – Stodůlkách / Gräber der Aunjetitzer Kultur in Prag 13 – Stodůlky

MICHAL KOSTKA: Protohistorické sídliště u dolního mlýna v Praze-Vinoři / Protohistoric settlement near the lower mill in Prague-Vinoř

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2010–2011 (paleolit – doba stěhování národů): dodatky

Archeologický výzkum v Praze v letech 2012–2013 (paleolit – doba stěhování národů)

JUBILEA
ZDENĚK DRAGOUN, JAN KLÁPŠTĚ, MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ: Dvě první dámy pražské archeologie

ZDENĚK DRAGOUN: Třicet let od pražské středověkářské konference